BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "BRISTOL" MSWiA w Kudowie-ZdrojuBiuletyn Informacji Publicznej
Dane teleadresowe Kierownictwo Spis telefonów Pełnomocnik ds. Weteranów Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Lecznictwo Majątek Sprawozdanie finansowe Polityka jakości
Dokumenty:

Certyfikat ISO 9001:2015 Certyfikat HACCP REGON NIP KRS Kontrola Zarządcza Statut Schemat Organizacyjny Zawiadomienie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turnusów Zawiadomienie o wpisie do Rejestru Ośrodków Regulamin Organizacyjny SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Regulamin pobytu Kuracjusza Karta Praw Pacjenta Ochrona danych osobowych Wyniki badań wody basenowej Rekrutacja Zapytania ofertowe Informacja o przetargach Konkursy ofertowe Informacja publiczna Wniosek o zgodę na spotkanie osoby zajmującej się reklamą produktu leczniczego kierowaną do lekarzy


Ochrona danych osobowychSzanowni Państwo, Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 2016, Nr 119 z 04.05.2016r, str. 1), dalej RODO, oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz.1000) informujemy że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „BRISTOL” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 1 w Kudowie-Zdroju (kod pocztowy: 57-350), tel.: (74) 632 61 16, adres e-mail: sekretariat@sankud.pl.
  2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Beata Hrycej - iod@sankud.pl
  3. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „BRISTOL” MSWiA w Kudowie-Zdroju przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
  4. Państwa dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych lub ustawowych, zgodnie z przepisami prawa.
  7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
  8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich przetwarzania.
  10. Podane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


Administrator Danych Osobowych

Klauzule informacyjne: